Track Champion Under 8 Boy Shield

2019
Leo Postance
2018
Not Awarded
2017
Not Awarded
2016
Not Awarded
2015
Ethan Stainke
2014
Noah Thomas